Wytyczne dotyczące zgodności

Zgodność oznacza działanie i podejmowanie decyzji zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i wewnętrznymi wytycznymi.

Chcemy, aby zgodność z przepisami, jako obowiązek i odpowiedzialność każdego pracownika, była kluczowym elementem naszego korporacyjnego etosu. Nasze zaangażowanie w przestrzeganie przepisów jest zgodne z naszym przekonaniem, że zrównoważony biznes można osiągnąć tylko w ramach ogólnie przyjętych i przestrzeganych zasad. Naruszenia zgodności z przepisami mogą również narazić firmę na nieobliczalne ryzyko. Ryzyka te mogą zagrażać części przedsiębiorstwa, a nawet całej firmie i zapewnianym przez nią miejscom pracy. Ryzyko to nie zawsze jest widoczne dla osoby zaangażowanej w momencie naruszenia przepisów.

Aby zapobiec naruszeniom zgodności i wynikającym z nich ryzykom, COMPO EXPERT uruchamia długoterminową, trwałą inicjatywę zgodności.

W tym celu, mamy:

  • Opublikowany kodeks postępowania
  • Opracowany program zgodności, to znaczy zestaw informacji i szkoleń dotyczących zgodności
  • Stworzoną organizację zgodności

Celem inicjatywy nie jest wprowadzanie nowych zasad i wytycznych, lecz zapewnienie przestrzegania istniejących przepisów prawa, jak również wewnętrznych zasad i regulacji. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka i zapobieganie zagrożeniom dla firmy i związanych z nią miejsc pracy.

W razie konieczności wprowadzenia nowych reguł i wytycznych, będą one opracowywane przez odpowiednie działy specjalistyczne i uzgadniane z odpowiednimi organami, tak jak dotychczas. Dzisiaj chcielibyśmy wyjaśnić nasze stanowisko w odniesieniu do pewnych indywidualnych kwestii, które uważamy za bardzo istotne. Ważne jest dla nas, abyśmy na tym wczesnym etapie wyjaśnili Państwu cel i kierunek inicjatywy dotyczącej zgodności.

Jesteśmy przekonani, że podzielą Państwo nasz pogląd i nasze zrozumienie kluczowych punktów.

Whistleblower System

Our COMPO EXPERT GmbH Compliance Whistleblower System offers all employees and business partners a protected communication channel for queries and notifications concerning compliance issues.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: