Ogólne warunki użytkowania

Ogólne warunki sprzedaży COMPO EXPERT GmbH / Eksport

Nasze dostawy i związane z nimi usługi podlegają wyłącznie następującym warunkom sprzedaży. Żadne inne warunki nie stają się częścią umowy, nawet jeśli nie sprzeciwiamy się im wyraźnie. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków sprzedaży wymagają naszej wyraźnej pisemnej zgody. Warunki sprzedaży obowiązują tylko wtedy, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą, § 14 BGB (niemiecki kodeks cywilny), osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.

1. Oferty / Zawarcie umowy

1.1 Wszystkie nasze oferty są składane bez zobowiązań.
1.2 Zamówienie, które Kupujący składa na towar uważane jest za wiążącą ofertę zawarcia umowy. O ile zamówienie nie stanowi inaczej, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia takiej oferty do zawarcia umowy w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.
1.3 Przyjęcie może być zadeklarowane albo w formie pisemnej (np. poprzez potwierdzenie zamówienia), albo poprzez dostarczenie towaru do Kupującego.

2. Ceny

W przypadku, gdy w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą zmienimy zasadniczo nasze ceny za dostarczane produkty, mamy prawo do zastosowania ceny obowiązującej w dniu dostawy. W przypadku podwyżki ceny Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o podwyżce ceny.

3. Przepisy dotyczące produktów i informacje o produkcie

3.1 Nasze produkty są przeznaczone do użytku profesjonalnego.
3.2 Odstępstwa od informacji o produkcie są dopuszczalne, o ile są one nieznaczne lub nieuniknione pomimo zachowania należytej staranności.

4. Załadunek, dostawa

4.1 W przypadku załadunku loco zakład, składowanie lub miejsce wysyłki, stosuje się wagę netto tam określoną.
4.2 Terminy dostaw są niewiążące i mogą ulec zmianie.
4.3 W przypadku, gdy "przewóz opłacony do uzgodnionego miejsca przeznaczenia" (CPT ) jest uzgodniony dla dostawy, ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy towaru do pierwszego przewoźnika. Obowiązuje to również wtedy, gdy towar zostanie dostarczony przewoźnikowi w miejscu innym niż miejsce wykonania świadczenia. W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie Kupujący powinien zawiadomić o tym bezpośrednio przedsiębiorstwo przewozowe i przesłać nam jego kopię w wyznaczonym terminie.

5. Opakowanie

Dostarczamy nasze produkty w ich oryginalnych jednostkach wysyłkowych na podstawie aktualnego cennika.

6. Płatność

6.1 Termin płatności: W przypadku braku innych ustaleń dotyczących płatności, płatność zostanie dokonana w całości w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
6.2 Terminowość: Płatność będzie uważana za terminową, jeśli w terminie płatności kwota na fakturze zostanie zaksięgowana na koncie podanym na fakturze.
6.3 Opóźnienie w płatności: Jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek od ceny zakupu według obowiązującej wówczas ustawowej stopy procentowej odsetek za zwłokę, bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych odszkodowań za zwłokę. Nie narusza to naszych roszczeń do odsetek za zwłokę (§ 353 niemieckiego kodeksu handlowego - "HGB") w stosunku do handlowców.

7. Porady i informacje

Udzielamy wszelkich porad i informacji zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i w oparciu o naszą pracę badawczą i doświadczenie. Wszystkie informacje i dane związane z przydatnością i użytkowaniem naszych towarów są niewiążące, w szczególności nie stanowią gwarancji w rozumieniu przepisów Kodeksu. 444 BGB. Nie zwalnia to Kupującego od przeprowadzenia własnych kontroli i testów.

8. Roszczenia z tytułu wad

8.1 Roszczenia Kupującego z tytułu wad są uzależnione od spełnienia przez niego ustawowego obowiązku sprawdzenia towaru i zawiadomienia o ewentualnych wadach (SS 377, 381 HGB). Jeżeli wada pojawi się podczas kontroli lub później, należy o tym niezwłocznie powiadomić nas na piśmie.
Zawiadomienie takie następuje niezwłocznie, jeśli następuje ono w ciągu dwóch tygodni, przy czym wysłanie zawiadomienia w tym terminie jest wystarczające do jego dotrzymania. Niezależnie od obowiązku kontroli towaru i zawiadomienia o wadach, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o wszelkich widocznych wadach (w tym o dostawie niewłaściwego towaru lub o krótkich terminach dostawy) w ciągu dwóch tygodni od dostawy, wysyłając zawiadomienie w terminie wystarczającym do ich zachowania. Jeżeli Kupujący nie dokona należytej i prawidłowej kontroli i/lub nie powiadomi o wadzie, nasza odpowiedzialność za każdą niezgłoszoną wadę jest wykluczona.
8.2 W przypadku uzasadnionych zawiadomień o wadzie, dostarczymy następnie brakujące ilości lub wymienimy towar. Jeżeli nie będziemy w stanie dokonać wymiany towaru lub jeżeli dostawa zastępcza jest wadliwa, według wyboru Kupującego odbierzemy towar lub udzielimy mu rabatu cenowego.
8.3 Jesteśmy uprawnieni do uzależnienia późniejszej dostawy od zapłaty przez Kupującego należnej ceny zakupu.
8.4 Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dostarczane przez nas produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w kraju przeznaczenia, w szczególności w zakresie importu, dostawy, przechowywania i użytkowania.

9. Odpowiedzialność

9.1 O ile w niniejszych Warunkach Sprzedaży nie postanowiono inaczej, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, nasza odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych podlega prawu ustawowemu.
9.2 Ponosimy odpowiedzialność za szkody - niezależnie od ich przyczyny - w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa w ramach systemu odpowiedzialności na zasadzie winy. W przypadku zwykłego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi z zastrzeżeniem łagodniejszego reżimu odpowiedzialności (np. stopień staranności w sprawach własnych).
a) za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
b) za szkody wynikające z istotnego naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest warunkiem sine qua non należytego wykonania umowy i na którego dotrzymaniu strona umowy może regularnie polegać); w tym przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do odszkodowania za przewidywalną szkodę, która zazwyczaj występuje.
9.3 Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z nr 9.2 obowiązują również w przypadku naruszenia zobowiązania przez osobę, za którą zgodnie z prawem jesteśmy odpowiedzialni, lub na jej korzyść. Nie mają one zastosowania w przypadku, gdy podstępnie ukryliśmy wadę lub udzieliliśmy gwarancji na jakość towaru i/lub w przypadku roszczeń Kupującego wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz).

10. Ograniczenie

10.1 Roszczenia Kupującego z tytułu wad przedawniają się po upływie jednego roku od początku ustawowego terminu przedawnienia.
10.2 Powyższe terminy przedawnienia zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży towarów lub usług obowiązują również w odniesieniu do umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych Kupującego, które opierają się na wadzie towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (SS 195, 199 BGB) prowadziłoby w danym przypadku do skrócenia terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego w ramach systemu odpowiedzialności cywilnej z tytułu winy w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu oraz zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu przedawniają się wyłącznie zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia. Nie narusza to innych szczególnych przepisów dotyczących przedawnienia, w szczególności w przypadku roszczeń osób trzecich z tytułu przedawnienia (§ 438 ust. 1 nr 1), podstępnej lub oszukańczej intencji sprzedawcy (§ 438 ust. 3) i/lub roszczeń regresowych wobec dostawcy w przypadku końcowej dostawy do konsumenta (§ 479 BGB).

11. Siła wyższa

Wszystkie zdarzenia i okoliczności, którym należy zapobiec, pozostają poza naszą kontrolą, np. zjawiska naturalne, wojna, strajki przemysłowe, niedobory surowców i energii, nieuniknione zakłócenia w transporcie lub eksploatacji, szkody spowodowane pożarem i/lub wybuchem, suwerennymi działaniami i wszystkimi innymi przypadkami siły wyższej, zwalniają nas z naszych zobowiązań umownych na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Obowiązuje to również wtedy, gdy zdarzenia lub okoliczności, które można przewidzieć, spowodują, że realizacja transakcji będzie w dłuższej perspektywie czasowej nieopłacalna lub wystąpią u naszych dostawców. Jeżeli takie zdarzenie trwa dłużej niż 3 miesiące, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

12. Ogólne wyjaśnienie związane z kryzysem COVID-19

12.1 Dla dostawców: COMPO EXPERT GmbH nie przejmuje żadnej odpowiedzialności związanej z pandemią koronaawirusa. Mimo to akceptujemy opóźnienia w dostawie, które są spowodowane pandemią koronaawirusa. Jeśli jednak opóźnienie to przekroczy 4 tygodnie od planowanego terminu dostawy, COMPO EXPERT GmbH może odmówić dalszego świadczenia i jest zwolnione z wszelkich zobowiązań związanych z daną transakcją.
12.2 Dla klientów: Pandemia koronaawirusów powoduje niepewność, czy nasi dostawcy będą w stanie dotrzymać terminów dostaw. Wprawdzie COMPO EXPERT GmbH dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłową realizację umowy, jednak ta sama niepewność występuje u nas. W związku z tym każde zakłócenie spowodowane pandemią wirusa coronavirusowego zwalnia nas z naszych zobowiązań umownych na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Obowiązuje to również wtedy, gdy okoliczności te sprawiają, że wykonanie umowy jest nieopłacalne w dającej się przewidzieć przyszłości lub gdy takie okoliczności występują tylko u naszych dostawców. Jeżeli takie zdarzenie trwa dłużej niż 3 miesiące, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

13. Potrącenie, prawo do wstrzymania wykonania i prawa zatrzymania; zabezpieczenie

13.1 Potrącenia z roszczeniami innymi niż bezsporne roszczenia lub roszczenia, które są res judicata, oraz wykonywanie prawa zatrzymania lub prawa do wstrzymania wykonania na podstawie roszczeń innych niż bezsporne roszczenia wzajemne lub roszczenia wzajemne, które są res judicata, wymaga naszej uprzedniej zgody.
13.2 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zdolności płatniczej Kupującego, w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie, możemy zażądać zabezpieczenia i/lub cofnąć przyznane terminy płatności, z zastrzeżeniem dodatkowych roszczeń z tytułu innych dostaw.

14. Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu dokonania wszystkich płatności.

15. Incoterms

Warunki handlowe są interpretowane zgodnie z obowiązującymi Incoterms w brzmieniu zmienionym w momencie zawierania umowy.

16. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe

16.1 Miejscem spełnienia świadczenia dla Kupującego i miejscem spełnienia świadczenia jest Münster. Jesteśmy jednak uprawnieni do wniesienia powództwa przeciwko Kupującemu także w jego ogólnej właściwości miejscowej.
16.2 Umowa podlega prawu niemieckiemu, z wyłączeniem przepisów prawa handlowego ONZ.
16.3 W przypadku nieważności jednego lub więcej niż jednego postanowienia w niniejszych Warunkach Sprzedaży, strony umowy uzgodnią ważne postanowienie zastępcze, które pod względem ekonomicznym będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego.

17. Język umowy

W przypadku, gdy niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży/Eksportu zostaną podane do wiadomości Kupującego w jego języku ojczystym oprócz języka, w którym została zawarta umowa sprzedaży ("język umowy"), odbywa się to wyłącznie dla wygody Kupującego. W przypadku różnic w interpretacji, obowiązuje wersja w języku umowy.

Münster, lipiec 2021 r.

COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
D-48155 Münster

Siedziba spółki Münster
Sąd rejestrowy Amtsgericht Münster
Numer rejestracyjny HRB 14034

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: