Genel kullanım şartları

COMPO EXPERT GmbH / Export Genel Satış Koşulları

Teslimatlarımız ve ilgili hizmetlerimiz münhasıran aşağıdaki satış hüküm ve koşullarına tabidir. Açıkça itiraz etmesek bile, başka hiçbir hüküm ve koşul sözleşmenin parçası olmayacaktır. Mevcut Satış Koşullarından herhangi bir sapma, bizim açık yazılı onayımızı gerektirir. Satış Koşulları, yalnızca Alıcı girişimci ise geçerli olacaktır, Bölüm. 14 BGB (Alman Medeni Kanunu), kamu hukukuna göre tüzel kişi veya kamu hukukuna göre özel bir fon.

1. Teklifler / Sözleşmenin imzalanması

1.1 Tüm tekliflerimiz bağlayıcı değildir.
1.2 Alıcının mallar için verdiği sipariş, sözleşme için bağlayıcı bir teklif olarak kabul edilecektir. Böyle bir sipariş aksini belirtmedikçe, bu tür sözleşme teklifini aldıktan sonra iki hafta içinde kabul etme hakkına sahibiz.
1.3 Kabul, yazılı olarak (örneğin siparişi teyit ederek) veya malları Alıcıya teslim ederek beyan edilebilir.

2. Fiyatlar

Sözleşmenin akdedilmesi ile teslimat arasındaki süre içerisinde, teslim edilecek ürünler için genel olarak fiyatlarımızı değiştirmemiz halinde, teslimat günü geçerli olan fiyatı uygulama hakkına sahip olacağız. Fiyatın artması halinde Alıcı, fiyat artışı bildiriminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır.

3. Ürün Yönetmelikleri ve Ürün bilgileri

3.1 Ürünlerimiz profesyonel kullanıma yöneliktir.
3.2 Gerekli özeni göstermelerine rağmen önemsiz olmaları veya kaçınılmaz olmaları koşuluyla, ürün bilgilerinden sapmalara izin verilir.

4. Yükleme, teslimat

4.1 Fabrika teslimi, depolama veya sevkiyat noktasında yükleme durumunda, burada belirlenen net ağırlık geçerli olacaktır.
4.2 Teslimat süreleri bağlayıcı değildir ve değiştirilebilir.
4.3 Teslimat için "mutabık kalınan varış yerine ödenen taşımanın" (CPT) kabul edilmesi durumunda, kayıp veya hasar riski, malların ilk nakliyeciye teslimi üzerine Alıcıya geçecektir. Bu, mallar nakliyeciye ifa yeri dışında bir yerde teslim edilse bile geçerli olacaktır. Alıcı, nakliye sırasında hasar gören malları doğrudan nakliye şirketine bildirecek ve bu bildirimin bir kopyasını belirtilen özel zaman sınırı içinde bize gönderecektir.

5. Ambalaj

Ürünlerimizi mevcut geçerli fiyat listemize göre orijinal sevkiyat birimlerinde teslim ediyoruz.

6. Ödeme

6.1 Ödeme tarihi: Başka bir ödeme düzenlemesinin bulunmaması durumunda ödeme, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde eksiksiz olarak yapılacaktır.
6.2 Dakiklik: Vade tarihinde fatura edilen tutar faturada belirtilen hesaba yatırılırsa, ödeme zamanında kabul edilecektir.
6.3 Geciken ödeme: Satın alma fiyatı üzerinden, önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın, o sırada geçerli olan yasal gecikme faizi oranında faiz uygulama hakkına sahibiz. Temerrütten kaynaklanan ek zararları talep etme hakkımızı saklı tutarız. Tüccarlara karşı ticari temerrüt faizi talebimiz (Alman Ticaret Kanunu Madde 353 - "HGB") etkilenmeyecektir.

7. Tavsiye ve bilgi

Tüm öneri ve bilgileri bilgimiz dahilinde ve araştırma çalışmalarımıza ve deneyimlerimize dayanarak sağlıyoruz. Ürünlerimizin uygunluğu ve kullanımına ilişkin tüm bilgiler ve veriler bağlayıcı değildir, özellikle de Bölüm tarafından tanımlandığı gibi bir garanti olarak nitelendirilmeyecektir. 444 BGB. Alıcıyı kendi denetim ve testlerini yapmaktan muaf tutmaz.

8. Kusurlara dayalı iddialar

8.1 Alıcının kusurlara dayalı iddiaları, Alıcının malları incelemek ve kusurları bildirmek için yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine tabidir (SS 377, 381 HGB). Muayene sırasında veya sonrasında bir kusur ortaya çıkarsa, gecikmeden yazılı olarak bilgilendirilmeliyiz.
Bu tür bir bildirim, iki hafta içinde yapılırsa gecikmesizdir, bildirimin bu süre içinde gönderilmesi, buna uyulması için yeterlidir. Malları inceleme ve kusurları bildirme yükümlülüğüne bakılmaksızın, Alıcı teslimattan itibaren iki hafta içinde herhangi bir bariz kusur hakkında (yanlış malların teslimi veya kısa teslimatlar dahil) yazılı bildirimde bulunacak, ihbarın bu süre içinde gönderilmesi için yeterli olacaktır. bunlara uyulması. Alıcı, gerekli ve uygun incelemeyi ve / veya bir kusurun bildirimini yapmazsa, bildirilmeyen herhangi bir kusur için sorumluluğumuz hariç tutulacaktır.
8.2 Gerekçeli kusur bildirimleri durumunda, daha sonra eksik miktarları teslim edeceğiz veya malları değiştireceğiz. Malları değiştiremiyorsak veya değiştirme teslimatı kusurluysa, Alıcının seçimine bağlı olarak malları geri alacağız veya bir fiyat indirimi yapacağız.
8.3 Alıcı tarafından ödenmesi gereken satın alma bedelinin ödenmesi koşuluna bağlı olarak teslimat yapma hakkına sahibiz.
8.4 Alıcı, teslim ettiğimiz ürünlerin varış ülkesindeki, özellikle ithalat, teslimat, depolama ve kullanım ile ilgili geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

9. Sorumluluk

9.1 Aşağıdaki hükümler de dahil olmak üzere işbu Satış Koşullarında aksi belirtilmedikçe, sözleşmeden doğan ve sözleşme dışı yükümlülüklerin ihlali konusundaki sorumluluğumuz yasal yasalara tabidir.
9.2 Hataya dayalı sorumluluk rejimi çerçevesinde kasıtlı kasıt ve ağır ihmal durumunda, sebebi ne olursa olsun, zararlardan sorumlu olacağız. Basit ihmal durumunda, daha hafif bir sorumluluk rejimi (örneğin, kendi meselelerinde uygulanan özen düzeyi) saklı kalmak kaydıyla, yasal hükümlere göre sorumlu olacağız.
a) Hayata, bedene veya sağlığa verilen bir yaralanmadan kaynaklanan hasar için,
b) temel bir sözleşme yükümlülüğünün önemli bir ihlalinden kaynaklanan zarar için (sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmesi için şart olan ve sözleşmeci tarafın düzenli olarak riayet edebileceği bir yükümlülük); ancak bu durumda sorumluluğumuz, tipik olarak meydana gelen öngörülebilir hasarın tazmini ile sınırlıdır.
9.3 Madde 9.2'den kaynaklanan sorumluluk sınırlamaları, ayrıca bir yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda da geçerli olacaktır. kanuni yasalar uyarınca hatasından sorumlu olduğumuz bir kişinin menfaatine. Bir kusuru hileli bir şekilde gizlememiz veya malların kalitesi için bir garanti vermemiz ve / veya Alman Ürün Sorumluluğu Yasasına (Almanca: Produkthaftungsgesetz) dayalı Alıcının talepleri için geçerli olmayacaktır.

10. Sınırlama

10.1 Alıcının kusurlara dayalı talepleri, yasal zamanaşımı süresinin başlangıcından bir yıl sonra sona erecektir.
10.2 Mal veya hizmetlerin satışını düzenleyen kanunlar kapsamında yukarıda belirtilen zamanaşımı süreleri, aynı şekilde, normal yasal zamanaşımı süresi (SS 195, 199 BGB) münferit durumda daha kısa bir sınırlama süresine yol açacaktır. Alıcının hataya dayalı sorumluluk rejimi çerçevesinde, kasıtlı kasıt ve ağır ihmal durumunda, can, vücut veya sağlığa zarar vermesi durumunda ve Alman Ürün Sorumluluk Yasası uyarınca tazminat talepleri münhasıran sona erecektir. yasal zamanaşımı sürelerine uygun olarak. Diğer özel sınırlama yasaları, özellikle üçüncü şahısların in rem teslim iddiaları (Bölüm 438, para. 1, no. 1), satıcının kötü niyetli veya sahtekarlık amacı (Bölüm 438, paragraf 3) ve / veya rücu durumlarında tüketiciye son teslimat durumunda tedarikçiye karşı (Madde 479 BGB) etkilenmeyecektir.

11. Mücbir sebep

Doğa olayları, savaş, endüstriyel eylem, hammadde ve enerji kıtlığı, kaçınılmaz ulaşım veya operasyonel aksaklıklar, yangın ve / veya patlamadan kaynaklanan hasar, egemen eylemler ve diğerleri gibi, önlenmesi gereken tüm olay ve koşullar kontrolümüz dışındadır. diğer mücbir sebep durumları, rahatsızlığın süresi ve etkisi ölçüsünde bizi sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizden kurtaracaktır. Bu durum, işlemin gerçekleştirilmesini öngörülebilir şekilde uzun vadede ekonomik olmayan kılarsa veya tedarikçilerimizde meydana gelirse de aynı şekilde geçerli olacaktır. Böyle bir olay 3 aydan fazla devam ederse, sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz.

12. COVID-19 kriziyle ilgili genel açıklama

12.1 Tedarikçiler için: COMPO EXPERT GmbH, koronavirüs pandemisiyle ilgili sorumluluktan herhangi bir muafiyet kabul etmemektedir. Buna rağmen, koronavirüs pandemisinin neden olduğu teslimat gecikmelerini kabul edeceğiz. Bu tür bir gecikmenin öngörülen teslimat tarihinden itibaren 4 haftayı aşması halinde, COMPO EXPERT GmbH daha fazla performansı reddetmekte serbest olacak ve ilgili işlem için herhangi bir yükümlülükten muaf olacaktır.
12.2 Müşteriler için: Koronavirüs salgını, tedarikçilerimizin teslimat tarihlerini karşılayıp karşılamayacakları konusunda belirsizliğe neden olur. COMPO EXPERT GmbH, sözleşmenin düzgün şekilde yerine getirilmesi için tüm makul çabayı gösterecek olsa da, aynı belirsizliklere maruz kalıyoruz. Sonuç olarak, koronavirüs pandemisinin neden olduğu herhangi bir rahatsızlık, bizi rahatsızlığın süresi ve etkisi ölçüsünde sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizden kurtaracaktır. Bu aynı zamanda, bu koşullar sözleşmenin uygulanmasını öngörülebilir gelecekte ekonomik olmayacaksa veya bu tür durumlar yalnızca tedarikçilerimizde ortaya çıkarsa da geçerli olacaktır. Böyle bir olay 3 aydan uzun sürerse, sözleşmeden çekilme hakkına sahibiz.

13. Takas, performansı alıkoyma hakkı ve elde tutma hakları; güvenlik

13.1 İhtilafsız talepler veya kesinleşmiş iddialar dışındaki taleplere karşı dengeleme ve ihtilafsız karşı talepler veya kesinleşmiş karşı talepler dışındaki talepler gerekçesiyle elde tutma haklarını veya performansı durdurma haklarını kullanmak, önceden onayımızı gerektirecektir.
13.2 Alıcının ödeme kabiliyetine ilişkin kesin şüpheler olması durumunda, özellikle Alıcının ödemeyi geciktirmesi durumunda, diğer teslimatlar için ek talepler saklı kalmak kaydıyla teminat talep edebilir ve / veya verilen ödeme tarihlerini iptal edebiliriz.

14. Mülkiyetin korunması

Tüm ödemeler tamamen tamamlanıncaya kadar teslim edilen malların sahipliğini saklı tutarız.

15. Incoterms

Ticaret şartları, sözleşmenin imzalanması sırasında değiştirilen geçerli Incoterms'e göre yorumlanacaktır.

16. İfa yeri, yargı yeri ve geçerli hukuk

16.1 Alıcı için ifa yeri ve ifa yeri Münster'dir. Bununla birlikte, Alıcıya karşı genel yargı alanında dava açma hakkına da sahibiz.
16.2 Sözleşme, BM Satış Yasası hariç olmak üzere Alman yasalarına tabidir.
16.3 İşbu Satış Koşullarındaki bir veya birden fazla hükmün geçersizliği durumunda, sözleşme tarafları, ekonomik olarak geçersiz hükme mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir ikame hükmünü kabul edeceklerdir.

17. Sözleşme dili

Bu Genel Satış / İhracat Koşullarının, satış sözleşmesinin akdedildiği dile ek olarak kendi ana dilinde Alıcıya bildirilmesi durumunda ("sözleşme dili"), bu yalnızca Alıcının rahatlığı için yapılır. Yorum farklılıkları olması durumunda, sözleşme dilindeki versiyon geçerli olacaktır.

Münster, Temmuz 2021

COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
D-48155 Münster

Şirketin kayıtlı ofisleri Münster
Kayıt mahkemesi Amtsgericht Münster
Kayıt numarası. HRB 14034

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: