Γενικοί όροι χρήσης

Γενικοί όροι πώλησης της COMPO EXPERT GmbH / Export

Οι παραδόσεις μας και οι σχετικές υπηρεσίες υπόκεινται αποκλειστικά στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πώλησης. Κανένας άλλος όρος και προϋποθέσεις δεν θα γίνει μέρος της σύμβασης, ακόμα κι αν δεν αντιτασσόμαστε ρητά σε αυτούς. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους παρόντες Όρους Πώλησης απαιτεί τη ρητή έγγραφη έγκρισή μας. Οι Όροι Πώλησης θα ισχύουν μόνο εάν ο Αγοραστής είναι επιχειρηματίας, Sect. 14 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου.

1. Προσφορές / Σύναψη σύμβασης

1.1 Όλες οι προσφορές μας γίνονται χωρίς υποχρέωση.
1.2 Η παραγγελία που ο Αγοραστής τοποθετεί για αγαθά θα θεωρείται δεσμευτική προσφορά για σύμβαση. Εκτός εάν η παραγγελία αυτή ορίζει κάτι διαφορετικό, έχουμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε αυτήν την προσφορά για σύμβαση εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της.
1.3 Η αποδοχή μπορεί να δηλωθεί είτε γραπτώς (π.χ. επιβεβαιώνοντας την παραγγελία) είτε παραδίδοντας τα αγαθά στον Αγοραστή.

2. Τιμές

Σε περίπτωση που, εντός της χρονικής περιόδου μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της παράδοσης, αλλάζουμε γενικά τις τιμές μας για τα προϊόντα που θα παραδοθούν, θα έχουμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε την τιμή που ισχύει την ημέρα της παράδοσης. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής, ο Αγοραστής δικαιούται να αποχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της αύξησης της τιμής.

3. Κανονισμοί προϊόντων και πληροφορίες προϊόντος

3.1 Τα προϊόντα μας προορίζονται για επαγγελματική χρήση.
3.2 Επιτρέπονται αποκλίσεις από τις πληροφορίες του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασήμαντες ή αναπόφευκτες παρά την πλήρη δέουσα προσοχή.

4. Φόρτωση, παράδοση

4.1 Σε περίπτωση φόρτωσης εκ του εργοστασίου, αποθήκευσης ή του σημείου αποστολής, ισχύει το καθαρό βάρος που καθορίζεται εκεί.
4.2 Οι χρόνοι παράδοσης δεν είναι δεσμευτικοί και ενδέχεται να αλλάξουν.
4.3 Σε περίπτωση που το "μεταφορά που έχει καταβληθεί προς συμφωνημένο προορισμό" (CPT) συμφωνηθεί για παράδοση, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς θα μεταφερθεί στον Αγοραστή κατά την παράδοση των αγαθών στον πρώτο μεταφορέα. Αυτό ισχύει ακόμη και αν τα αγαθά παραδίδονται στον μεταφορέα σε τοποθεσία διαφορετική από τον τόπο εκτέλεσης. Ο Αγοραστής θα ειδοποιεί για τυχόν εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά υπό διαμετακόμιση απευθείας στη ναυτιλιακή εταιρεία και θα μας στείλει αντίγραφο αυτής της ειδοποίησης εντός της καθορισμένης ειδικής προθεσμίας.

5. Συσκευασία

Παραδίδουμε τα προϊόντα μας στις αρχικές αποστολές τους με βάση τον τρέχοντα έγκυρο τιμοκατάλογο.

6. Πληρωμή

6.1 Ημερομηνία πληρωμής: Ελλείψει άλλων ρυθμίσεων πληρωμής, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί πλήρως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολογίου.
6.2 Ακριβής ακρίβεια: Μια πληρωμή θεωρείται έγκαιρη, εάν, κατά την προθεσμία, το τιμολογημένο ποσό πιστώνεται στον λογαριασμό που αναφέρεται στο τιμολόγιο.
6.3 Καθυστερημένη πληρωμή: Έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε τόκους στην τιμή αγοράς με το τότε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα αξίωσης πρόσθετων ζημιών που προκαλούνται από προεπιλογή. Η αξίωσή μας για εμπορικούς τόκους υπερημερίας (Τμήμα 353 του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα - «HGB») έναντι εμπόρων δεν θα επηρεαστεί.

7. Συμβουλές και πληροφορίες

Παρέχουμε όλες τις συμβουλές και πληροφορίες από όσα γνωρίζουμε και βασίζονται στην ερευνητική εργασία και εμπειρία μας. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που σχετίζονται με την καταλληλότητα και τη χρήση των αγαθών μας είναι μη δεσμευτικά, ιδίως δε θα θεωρηθούν ως εγγύηση όπως ορίζεται από το Sect. 444 BGB. Δεν απαλλάσσει τον Αγοραστή από τη διενέργεια δικών του επιθεωρήσεων και δοκιμών.

8. Ισχυρισμοί που βασίζονται σε ελαττώματα

8.1 Οι αξιώσεις του Αγοραστή βάσει ελαττωμάτων υπόκεινται στην εκπλήρωση από τον ίδιο τον Αγοραστή των υποχρεωτικών του υποχρεώσεων για επιθεώρηση των αγαθών και ειδοποίηση για τυχόν ελαττώματα (SS 377, 381 HGB). Εάν εμφανιστεί κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ή μετά, πρέπει να ειδοποιηθούμε γραπτώς χωρίς καθυστέρηση.
Αυτή η ειδοποίηση είναι χωρίς καθυστέρηση, εάν υποβληθεί εντός δύο εβδομάδων, η αποστολή της ειδοποίησης εντός της προθεσμίας αυτής αρκεί για την τήρησή της. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση επιθεώρησης των εμπορευμάτων και ειδοποίησης ελαττωμάτων, ο Αγοραστής θα ειδοποιήσει γραπτώς για τυχόν εμφανή ελαττώματα (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης λανθασμένων αγαθών ή σύντομων παραδόσεων) εντός δύο εβδομάδων από την παράδοση, αποστολή της ειδοποίησης εντός της προθεσμίας που αρκεί για τήρηση αυτού. Εάν ο Αγοραστής δεν καταφέρει να προβεί στον δέοντα και σωστό έλεγχο ή / και ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα, αποκλείεται η ευθύνη μας για οποιοδήποτε ελάττωμα που δεν κοινοποιήθηκε.
8.2 Σε περίπτωση αιτιολογημένων ειδοποιήσεων για ελαττώματα, θα παραδώσουμε στη συνέχεια τις ελλείπουσες ποσότητες ή θα ανταλλάξουμε τα αγαθά. Εάν δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε τα αγαθά ή εάν η αντικατάσταση αντικατάστασης είναι ελαττωματική, θα επιλέξουμε, κατόπιν επιλογής του Αγοραστή, τα αγαθά ή θα χορηγήσουμε έκπτωση στην τιμή.
8.3 Έχουμε το δικαίωμα να εξαρτήσουμε την επόμενη παράδοση από την πληρωμή της οφειλόμενης τιμής αγοράς από τον Αγοραστή.
8.4 Ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα που παραδίδουμε συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στη χώρα προορισμού, ειδικά όσον αφορά την εισαγωγή, την παράδοση, την αποθήκευση και τη χρήση.

9. Ευθύνη

9.1 Εκτός εάν ορίζεται άλλως στους παρόντες Όρους Πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αναφέρονται παρακάτω, η ευθύνη μας για παραβιάσεις συμβατικών και εξωσυμβατικών υποχρεώσεων διέπεται από το νόμο.
9.2 Θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημίες - ανεξάρτητα από την αιτία τους - σε περίπτωση σκόπιμης πρόθεσης και βαριάς αμέλειας στο πλαίσιο του καθεστώτος ευθύνης που βασίζεται σε σφάλματα. Σε περίπτωση απλής αμέλειας, θα είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις υπό επιφύλαξη ενός ηπιότερου καθεστώτος ευθύνης (π.χ. το επίπεδο φροντίδας που ασκείται σε δικά του θέματα)
α) για βλάβες που οφείλονται σε τραυματισμό ζωής, σώματος ή υγείας,
β) για ζημίες που προκύπτουν από τη σημαντική παραβίαση μιας βασικής συμβατικής υποχρέωσης (υποχρέωση της οποίας η εκπλήρωση εξαρτάται από την απαραίτητη εκτέλεση της σύμβασης και από την τήρηση της οποίας μπορεί να βασίζεται τακτικά το συμβαλλόμενο μέρος) · σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η ευθύνη μας περιορίζεται στην αποζημίωση για την προβλεπόμενη ζημία που συμβαίνει συνήθως.
9.3 Οι περιορισμοί ευθύνης που απορρέουν από το Αρ. 9.2 ισχύουν επίσης σε περίπτωση παράβασης μιας υποχρέωσης από, αντίστοιχα. προς όφελος ενός ατόμου για το σφάλμα του οποίου είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με το νόμο. Δεν ισχύουν στην περίπτωση που κρύψαμε δόλο ένα ελάττωμα, ή χορηγήσαμε εγγύηση για την ποιότητα των αγαθών ή / και για αξιώσεις του Αγοραστή βάσει του Γερμανικού Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντος (Γερμανικά: Produkthaftungsgesetz).

10. Περιορισμός

10.1 Οι αξιώσεις του Αγοραστή βάσει ελαττωμάτων λήγουν ένα έτος από την έναρξη της νόμιμης περιόδου παραγραφής.
10.2 Οι προαναφερόμενες προθεσμίες παραγραφής σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών θα ισχύουν επίσης για συμβατικές και εξωσυμβατικές αξιώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή που βασίζονται σε ελάττωμα των αγαθών, εκτός εάν η εφαρμογή της τακτικής νόμιμης περιόδου περιορισμού (SS 195, 199 BGB) θα οδηγούσε σε μικρότερη προθεσμία παραγραφής σε κάθε περίπτωση. Οι αξιώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή στο πλαίσιο του καθεστώτος ευθύνης βάσει βλάβης σε περίπτωση εσκεμμένης πρόθεσης και βαρείας αμέλειας, για ζημία από τραυματισμό σε ζωή, σώμα ή υγεία, και σύμφωνα με τον Γερμανικό Νόμο περί Ευθύνης Προϊόντος, λήγουν αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμιμους περιορισμούς. Άλλα ειδικά καθεστώτα περιορισμού, ιδίως στις περιπτώσεις ισχυρισμών τρίτων για παραίτηση (Ενότητα 438, παρ. 1, αρ. 1), κακόβουλη ή δόλια πρόθεση πωλητή (Ενότητα 438, παράγραφος 3) ή / και προσφυγή κατά του προμηθευτή σε περίπτωση τελικής παράδοσης σε καταναλωτή (Ενότητα 479 BGB), δεν επηρεάζεται.

11. ανωτέρα βία

Όλα και τυχόν γεγονότα και περιστάσεις που πρέπει να αποτρέψουμε είναι πέρα από τον έλεγχό μας, π.χ. φαινόμενα της φύσης, πόλεμος, βιομηχανική δράση, ελλείψεις πρώτων υλών και ενέργειας, αναπόφευκτες μεταφορές ή λειτουργικές διαταραχές, ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιά ή / και έκρηξη, κυρίαρχες πράξεις και όλα Άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, θα μας απαλλάξουν από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της διαταραχής και στο βαθμό της επίπτωσής της. Αυτό ισχύει επίσης εάν τα γεγονότα ή οι περιστάσεις καθιστούν προβλέψιμη την απόδοση της συναλλαγής μη οικονομικά μακροπρόθεσμα, ή συνέβη στους προμηθευτές μας. Εάν μια τέτοια εκδήλωση συνεχιστεί για περισσότερο από 3 μήνες, έχουμε το δικαίωμα να αποχωρήσουμε από τη σύμβαση.

12. Γενική αποσαφήνιση σχετικά με την κρίση COVID-19

12.1 Για προμηθευτές: Η COMPO EXPERT GmbH δεν αποδέχεται καμία εξαίρεση από την ευθύνη που σχετίζεται με την πανδημία του κοροναϊού. Παρόλα αυτά, θα δεχτούμε καθυστερήσεις στην παράδοση που προκαλούνται από την πανδημία του κοροναϊού. Εάν οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση υπερβεί τις 4 εβδομάδες από την προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης, ωστόσο, η COMPO EXPERT GmbH θα είναι ελεύθερη να αρνηθεί περαιτέρω εκτέλεση και θα απαλλαγεί από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για τη σχετική συναλλαγή.
12.2 Για πελάτες: Η πανδημία ιού coronavirus προκαλεί αβεβαιότητα κατά πόσον οι προμηθευτές μας θα είναι σε θέση να πληρούν τις ημερομηνίες παράδοσης. Ενώ η COMPO EXPERT GmbH θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, υπόκειται στις ίδιες αβεβαιότητες. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε διαταραχή που προκαλείται από την πανδημία του κοραναϊού θα μας απαλλάξει από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της διαταραχής και στο βαθμό της επίδρασής της. Αυτό ισχύει επίσης εάν αυτές οι περιστάσεις καθιστούν την εκτέλεση της σύμβασης ασύμφορη για το άμεσο μέλλον, ή εάν τέτοιες περιστάσεις συμβαίνουν μόνο στους προμηθευτές μας. Εάν οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες, έχουμε το δικαίωμα να αποχωρήσουμε από τη σύμβαση.

13. Συμψηφισμός, δικαίωμα παρακράτησης των επιδόσεων και των δικαιωμάτων διατήρησης · ασφάλεια

13.1 Ο συμψηφισμός έναντι αξιώσεων εκτός από αδιαμφισβήτητες αξιώσεις ή αξιώσεις που είναι δεδικασμένα και ασκεί δικαιώματα διατήρησης ή δικαιώματα παρακράτησης απόδοσης με βάση αξιώσεις εκτός από αδιαμφισβήτητες ανταγωγές ή ανταπαιτήσεις που είναι δεδικασμένα, απαιτεί την προηγούμενη έγκρισή μας.
13.2 Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών ως προς την ικανότητα του Αγοραστή να πληρώσει, ιδίως εάν ο Αγοραστής έχει καθυστερήσει την πληρωμή, ενδέχεται να απαιτήσουμε ασφάλεια και / ή να ανακαλέσουμε τυχόν ημερομηνίες πληρωμής που έχουν παραχωρηθεί, υπό την επιφύλαξη πρόσθετων αξιώσεων για άλλες παραδόσεις.

14. Επιφύλαξη ιδιοκτησίας

Διατηρούμε την ιδιοκτησία μας για τα προϊόντα που παραδόθηκαν μέχρι να πραγματοποιηθούν πλήρως όλες οι πληρωμές.

15. Incoterms

Οι εμπορικοί όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με τα έγκυρα Incoterms όπως τροποποιήθηκαν κατά τη σύναψη της σύμβασης.

16. Τόπος εκτέλεσης, τόπος δικαιοδοσίας και εφαρμοστέο δίκαιο

16.1 Ο τόπος απόδοσης για τον Αγοραστή και ο τόπος απόδοσης είναι ο Münster. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή εναντίον του Αγοραστή στη γενική του δικαιοδοσία.
16.2 Η σύμβαση διέπεται από το γερμανικό δίκαιο, εξαιρουμένου του νόμου περί πωλήσεων του ΟΗΕ.
16.3 Σε περίπτωση ακυρότητας μίας ή περισσοτέρων διατάξεων στους παρόντες Όρους Πώλησης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν μια έγκυρη αναπληρωματική διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν πλησιέστερα οικονομικά στην άκυρη διάταξη.

17. Γλώσσα συμβολαίου

Σε περίπτωση που αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης / Εξαγωγής γίνουν γνωστοί στον Αγοραστή στη μητρική του γλώσσα εκτός από τη γλώσσα στην οποία έχει συναφθεί το συμβόλαιο πώλησης («γλώσσα σύμβασης»), αυτό γίνεται μόνο για την ευκολία του Αγοραστή. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, η έκδοση στη γλώσσα της σύμβασης θα είναι έγκυρη.

Μάνστερ, Ιούλιος 2021

COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
D-48155 Μάνστερ

Έδρα της εταιρείας Münster
Εγγραφείτε δικαστήριο Amtsgericht Münster
Αριθμός καταχώρησης. HRB 14034

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: