Compliance richtlijn

Compliance betekent handelen en besluiten nemen in overeenstemming met alle relevante wet- en regelgeving en interne richtlijnen.

We willen dat compliance een plicht en verantwoordelijkheid van elke werknemer is, aangezien het een belangrijk element van onze bedrijfsethiek is. Onze toewijding aan compliance ligt in de lijn met onze overtuiging dat duurzaam ondernemen alleen kan worden bereikt binnen het kader van algemeen aanvaarde en in acht genomen regels:

Compliance schendingen kunnen de onderneming blootstellen aan onberekenbare risico's. Deze risico's kunnen een bedreiging vormen voor delen van het bedrijf of zelfs voor het hele bedrijf en de banen die het biedt. Deze risico's zijn niet altijd duidelijk voor de betrokkene op het moment dat de compliance-overtreding plaatsvindt.

Om compliance schendingen en de daaruit voortvloeiende risico's te voorkomen, lanceert COMPO EXPERT een langdurig en duurzaam compliance initiatief.

Voor dit doel hebben we:

  • een Gedragscode gepubliceerd
  • een nalevingsprogramma ontwikkeld, d.w.z. een reeks maatregelen bestaande uit informatie en opleiding.
  • een compliance-organisatie gecreëerd

Het doel van het compliance-initiatief en de compliance-organisatie is niet om nieuwe regels en richtlijnen in te voeren, maar om ervoor te zorgen dat de bestaande publieke wetten en interne regels worden nageleefd. Dit is bedoeld om risico's te verminderen en bedreigingen voor het bedrijf en de daarmee samenhangende banen te voorkomen.

Indien nieuwe regels en richtlijnen nodig zijn, zullen deze door de betrokken gespecialiseerde diensten worden ontwikkeld en door de bevoegde instanties worden goedgekeurd, zoals eerder al het geval was. Vandaag willen we ons standpunt verduidelijken met betrekking tot bepaalde afzonderlijke kwesties die volgens ons van groot belang zijn. Het is voor ons belangrijk dat wij u in dit vroege stadium het doel en de richting van het nalevingsinitiatief uitleggen.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons standpunt en ons begrip van de belangrijkste punten zult delen.

Whistleblower System

Our COMPO EXPERT GmbH Compliance Whistleblower System offers all employees and business partners a protected communication channel for queries and notifications concerning compliance issues.

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: