Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van COMPO EXPERT

Onze leveringen en gerelateerde diensten zijn exclusief onderworpen aan deze Verkoopvoorwaarden. Andere verkoopvoorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, zelfs niet indien wij ze niet expliciet verwerpen. Elke afwijking van de huidige Verkoopvoorwaarden dient expliciet en schriftelijk te worden aanvaard. De Verkoopvoorwaarden zullen enkel gelden indien de Koper een onderneming is, een rechtspersoon onder publiek recht of een speciaal fonds onder publiek recht.

1. Aanbiedingen / Afsluiten van een contract


1.1. Al onze aanbiedingen worden gedaan zonder verplichtingen.
1.2. De bestelling van goederen die wordt geplaatst door de Koper zal worden beschouwd als een bindend aanbod om het contract af te sluiten. Tenzij de bestelling iets anders vermeldt, kunnen wij dit aanbod aanvaarden binnen een termijn van twee weken na ontvangst.
1.3. Aanvaarding kan schriftelijk gebeuren (bijv. door de bestelling te bevestigen) of door levering van de goederen bij de Koper.

2. Prijzen

Indien wij tussen het afsluiten van het contract en de levering de prijzen van de te leveren producten in het algemeen wijzigen, zullen wij de prijs toepassen die op de dag van de levering geldt. In geval van prijsstijging, zal de Koper het recht hebben zijn contract te verbreken binnen de 14 dagen na de melding van de prijsstijging.

3. Productvoorschriften en productinformatie

3.1 Onze producten zijn bestemd voor professioneel gebruik.
3.2 Afwijkingen van de productinformatie zijn toegestaan indien deze gering of onvermijdbaar zijn hoewel wij als een goede huisvader optreden.

4. Laden, levering

4.1. In geval van laden ex works, opslagplaats of verschepingspunt, zal het netto gewicht dat ter plaatse werd vastgesteld worden toegepast.
4.2. Tijdstippen van levering zijn niet bindend en kunnen veranderen.
4.3. Indien “Carriage paid to agreed destination” (CPT) werd overeengekomen voor de levering, zal het risico van verlies of schade overgedragen worden aan de Koper op het moment van overdracht aan de eerste vervoerder. Dit geldt ook indien de goederen worden geleverd aan de vervoerder op een andere locatie dan de plaats van uitvoering. De Koper zal elke schade aan goederen in transit rechtstreeks doorgeven aan de scheepvaartmaatschappij en ons een kopie overmaken van deze kennisgeving, en dit binnen de voorgeschreven specifieke tijdslimiet.

5. Verpakking

Wij leveren onze producten in hun originele verzendeenheden op basis van onze actuele geldige en toepasselijke prijslijst.

6. Betaling

6.1. Datum van betaling: Bij gebrek aan enige andere betaalregeling, zal de volledige betaling plaatsvinden binnen de 30 dagen na factuurdatum.
6.2. Stiptheid: Een betaling zal als stipt worden beschouwd indien het gefactureerde bedrag op de vervaldatum is gecrediteerd op de rekening vermeld op de factuur.
6.3. Laattijdige betaling: Wij hebben het recht om een interest aan te rekenen op de aankoopprijs volgens de op dat ogenblik geldende wettelijke interestvoeten en dit zonder enige voorgaande ingebrekestelling. Wij behouden ons het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen bij laattijdige betaling. Onze vordering voor laattijdigheidsinteresten ten aanzien van handelaars (Sect. 353 van het Duitse Handelswetboek - “DHW”) zal hierdoor niet aangetast zijn.

7. Advies en informatie

Indien wij advies en informatie verstrekken, doen we dit zo goed als we kunnen volgens onze onderzoeken en ervaring. Alle informatie en gegevens inzake de geschiktheid en het gebruik van onze goederen is niet bindend en zal meer bepaald niet kunnen worden beschouwd als garantie zoals bepaald in Sect. 444 BGB. Het stelt de Koper niet vrij om zelf onderzoek en testen uit te voeren.

8. Reclamaties op basis van gebreken

8.1. De eisen van de Koper die gebaseerd zijn op gebreken zijn onderhevig aan de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Koper zelf om de goederen te inspecteren en elk gebrek te melden (SS 377, 381 HGB). Indien een gebrek vastgesteld wordt tijdens de inspectie of erna, dienen wij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Zo’n melding wordt als onmiddellijk beschouwd indien ze gebeurt binnen de twee weken. Verzending van de melding binnen deze deadline volstaat voor de inachtneming ervan. Ongeacht de verplichting tot inspectie van de goederen en tot melding van gebreken, zal de Koper elk zichtbaar gebrek schriftelijk melden (inclusief de levering van verkeerde goederen of een tekort aan goederen) binnen de twee weken na de levering. Verzending van de melding binnen deze deadline volstaat voor de inachtneming ervan. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor gebreken die ons niet worden gemeld omdat de Koper in gebreke blijft om de inspectie uit te voeren of omdat hij nalaat een gebrek te melden.
8.2. Indien een gebrek terecht wordt gemeld, zullen wij eventueel extra goederen sturen of goederen laten vervangen. Indien wij de goederen niet kunnen vervangen of indien de vervangende levering gebreken vertoont, zullen wij, naar de keuze van de Koper, ofwel de goederen terugnemen, ofwel een prijsvermindering toepassen.
8.3. Wij hebben het recht om de bijkomende levering afhankelijk te stellen van de betaling van de aankoopprijs door de Koper.
8.4. De Koper dient ervoor te zorgen dat de geleverde goederen voldoen aan de wet- en regelgeving in het land van bestemming, in het bijzonder inzake invoer, levering, opslag en gebruik.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Tenzij anders bepaald in deze Verkoopvoorwaarden, inclusief dit artikel, zal onze aansprakelijkheid inzake het niet-naleven van contractuele en niet-contractuele verplichtingen geregeld worden door de wet.
9.2. We zijn aansprakelijk voor schade – ongeacht de oorzaak – in geval van opzettelijk handelen en grove nalatigheid in het kader van een onrechtmatige daad. In geval van gewone nalatigheid, zullen wij slechts aansprakelijk zijn – tenzij de wet een milder aansprakelijkheidsregime voorziet, zoals een schending van de zorgvuldigheidsnorm die wij ook voor ons zelf aan de dag leggen - voor:
a) schade veroorzaakt aan het leven, het lichaam of de gezondheid,
b) schade door een ernstige schending van een essentiële contractuele verbintenis (een verbintenis die een conditio sine qua non is voor de verdere uitvoering van de overeenkomst en waarop de contractpartij regelmatig mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die doorgaans optreedt.
9.3. De beperkingen van aansprakelijkheid van artikel 9.2 zijn eveneens van toepassing in geval van een fout door een persoon voor wie wij wettelijk aansprakelijk zijn. Deze beperkingen zijn echter niet van toepassing indien wij bedrieglijk een tekortkoming verborgen hebben gehouden of een garantie over kwaliteit van goederen hebben gegeven en/of indien de eisen van de Koper gebaseerd zijn op de Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

10. Beperking

10.1. De vordering van de Koper wegens gebreken vervalt na één jaar vanaf de aanvang van de wettelijke verjaringstermijn, tenzij de wettelijke termijn korter is.
10.2. De bovenvermelde verjaringstermijnen voor de verkoop van goederen en diensten zullen van toepassing zijn, zowel op contractuele als op buitencontractuele vorderingen van de Koper wegens gebreken, tenzij de toepassing van de wettelijke termijnen om een vordering in te stellen in een bepaald geval korter zijn (SS 195, 199 BGB). Vorderingen tot schadevergoeding van de Koper wegens fouten zullen verjaren wanneer de wet de verjaring voorziet in het geval van opzettelijke fout en grove fout, in het geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid, en in het geval van toepassing van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid. Andere verjaringstermijnen, in het bijzonder die voor vorderingen van derden in rem (Sect. 438, para 1, nr. 1), voor vorderingen wegens kwade trouw of bedrog van de verkoper (Sect. 438, para 3) en/of voor verhaal tegen de leverancier in geval van een eindlevering bij een consument (Sect. 479 BGB), blijven onverminderd bestaan.

11. Overmacht

Alle gevallen en omstandigheden die buiten onze wil vallen, zoals natuurfenomenen, oorlog, industriële acties, tekorten van ruwe materialen en energie, onoverkomelijk transport of operationele onderbrekingen, schade veroorzaakt door brand en/of explosies, overheidsbevelen en alle andere gevallen van overmacht, stellen ons vrij van onze contractuele verplichtingen zolang als de storing duurt en evenredig aan de gevolgen ervan. Dit geldt ook in gevallen en omstandigheden die de uitvoering van een transactie economisch niet haalbaar maken op lange termijn of die zich voordeden bij onze leveranciers. Indien zulke omstandigheden langer dan 3 maanden aanhouden, hebben wij het recht om het contract stop te zetten zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

12. Algemene verduidelijking met betrekking tot de COVID-19-crisis

12.1 Voor leveranciers: COMPO EXPERT Benelux aanvaard geen enkele uitsluiting van aansprakelijkheid die gerelateerd is aan de CORONA – COVID19 pandemie. Desalniettemin zullen we vertragingen van leveringen aanvaarden die door de CORONA – COVID19 pandemie worden veroorzaakt. Indien als gevolg van een dergelijke vertraging de vooropgestelde leveringsdatum met 4 weken overschreden wordt, weerhoudt COMPO EXPERT Benelux zich het recht om verdere prestaties te weigeren en beschouwen wij ons vrijgesteld van elke verplichting met betrekking tot de relevante levering/ transactie.
12.2 Voor klanten: de Corona virus pandemie veroorzaakt onzekerheid omtrent het nakomen van de levertermijnen bij onze leveranciers. Terwijl COMPO EXPERT alle redelijke inspanningen zal doen om een correcte uitvoering te voorzien van het order/contract, zijn we eveneens beïnvloed door dezelfde onzekerheden. Bij gevolg zal elke verstoring veroorzaakt door de corona virus pandemie ons vrijstellen van onze contractuele verplichtingen voor de periode van deze verstoring en voor het geheel van zijn impact. Dit is ook van toepassing als deze omstandigheden de uitvoering van dit order/contract onrendabel maakt in de te voorziene toekomst, of indien deze omstandigheden zich enkel voordoen bij onze leveranciers. Indien zo’n situatie langer dan 3 maanden duurt, hebben we het recht om het order/contract op te zeggen.

13. Compensatie, recht om prestaties op te schorten en retentierechten; garantie

13.1. Compensatie met vorderingen anders dan onbetwiste schuldvorderingen of vorderingen die uitvoerbaar zijn uit hoofde van een gerechtelijke beslissing, en het uitoefenen van een retentierecht of het recht om prestaties op te schorten op basis van vorderingen anders dan onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die uitvoerbaar zijn, vereisen ons voorafgaand akkoord.
13.2. In geval van gegronde twijfel inzake de solvabiliteit van de Koper, in het bijzonder indien de Koper achterstallen heeft met betalingen, mogen wij garanties vragen en/of toegestane betaaldata intrekken, onder voorbehoud van bijkomstige vorderingen voor andere leveringen.

14. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom van alle goederen tot alle betalingen volledig werden uitgevoerd.

15. Incoterms

Handelstermen zullen worden geïnterpreteerd volgens de geldige INCO termen toepasselijk op moment van het sluiten van de overeenkomst.

16. Plaats van uitvoering, , jurisdictie en toepasselijke wetgeving

16.1 De plaats van uitvoering voor de Koper en de plaats van de bevoegde rechtbank is Münster. Wij hebben echter het recht om daar een vordering in te leiden tegen de Koper, dan wel om een vordering in te leiden in het rechtsgebied van de Koper.
16.2. De overeenkomst is onderworpen aan de Duitse wetgeving met uitsluiting van de VN Verkoopsrecht.
16.3. In geval van ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in de huidige Verkoopvoorwaarden, komen de partijen overeen die te vervangen door een geldige bepaling die op economisch vlak zo goed mogelijk aansluit bij de ongeldige bepaling.

17. Taal van de overeenkomst

In geval deze Verkoopvoorwaarden aan de Koper worden overgemaakt in zijn moedertaal naast de taal waarin de verkoopovereenkomst werd afgesloten (‘taal van de overeenkomst’), dan gebeurde dit enkel en alleen voor het gemak van de Koper. In geval van geschillen inzake interpretatie, is enkel de versie in de taal van de overeenkomst geldig.

Deinze, juli 2021

COMPO EXPERT Benelux
Filliersdreef 14
9800 Deinze

Ondernemingsnummer BE 0400.124.208

Maatschappelijke zetel Münster
Rechtbank Amtsgericht Münster
Registratienummer HRB 14034

Your browser is no longer supported

Our website does not support the Microsoft Internet Explorer any more. Please choose a modern browser. We suggest: